کلیدواژه:

خرید و فروش

تعداد اسناد علمی: 20

تحلیل فقهی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن انسان با رویکردی بر آراءامام خمینی (س)

پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خرید و فروش ، عضو ، مال ، مالکیت

بررسی مسایل فقهی خون از نظر مذاهب اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

عملکرد تعزیرات دربرابر حراج های غیرقانونی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی وضعیت و آثار خرید و فروش سفته

استاد راهنما: حمیدرضا سلیمیان ، دانشجو: مصطفی مرادی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه ثبت سند در خرید و فروش مال غیر منقول در حقوق ایران با نگرش به حقوق فرانسه

استاد راهنما: علی عظیمی ، دانشجو: محمدتقی ایواللهی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش اعضا و خون انسان

مقاله کنفرانس: سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

تبیین مبانی حقوقی خرید و فروش برند در حقوق بازرگانی ایران

دانشجو: طاهره کرمیان ، استاد مشاور: فتانه یار احمدی ، استاد راهنما: رسول احمدی فر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی احکام سرقت و خرید و فروش اطلاعات محرمانه

دانشجو: حجت الله جمشیدی ، استاد راهنما: علیرضا ابراهیمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

افزایش بهرههای فناوری در تجارت بین المللی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (7)
مقاله کنفرانس (6)
کتاب (6)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
فقه و اصول (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
کنفرانس بین المللی دست اوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد (1)
کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات