کلیدواژه:

خیار

تعداد اسناد علمی: 415

بررسی غلظت مس و روی در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای استان همدان

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

تغییز خصوصیات کیفی و کمی میوه و میزان جذب عناصر در خیار پیوندی در تنش گرمایی

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه: تنش دمایی ، خیار ، کدو

بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

تبیین خیار غبن فاحش

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ

ماهیت قاعده تلف مبیع در زمان خیار در فقه و قانون مدنی

نویسنده: فاطمه نصیری ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تلف ، خیار ، مبیع ، ضمان ، مشتری ، بایع
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (208)
پایان‌نامه (114)
مقاله نشریه (89)
کتاب (4)
محل نشر
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک (12)
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی (6)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (6)
پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (6)
افات و بیماریهای گیاهی (5)
به نژادی نهال و بذر (5)
هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی (5)
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی (4)
بیماریهای گیاهی (4)
سومین همایش ملی مدیریت اب در مزرعه (تقاضا محوری اب) (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات