کلیدواژه:

خیارات

تعداد اسناد علمی: 90

پژوهشی در خیارات غیر قابل اسقاط

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مبحث فوریت خیارات در فقه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396

جایگاه خیارات در عقد اجاره با رویکردی بر قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

تشریح خیارات ده گانه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1396

چگونگی جریان خیار عیب در عقد بیع و اجاره

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی - 1396
کلیدواژه: خیارات ، حق فسخ ، عیب ، بیع ، اجاره
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (66)
مقاله کنفرانس (12)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی (3)
دومین همایش ملی علوم انسانی (1)
دیدگاه های حقوق قضایی (1)
سفیر نور (1)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
مطالعات قرانی (1)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (1)
همایش ملی علوم انسانی (1)
چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات