کلیدواژه:

خیار تفلیس

تعداد اسناد علمی: 10

مقاله کنفرانس مقایسه خیار تفلیس در حقوق مدنی با استرداد اموال نسبت به تاجر ورشکسته

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

مقاله کنفرانس تاملی بر خیار تفلیس و حق تقدم بایع

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

پایان‌نامه خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی با تاکید بر رویه قضایی

استاد راهنما: حسین قربانیان ، دانشجو: میثم قندالی فرد ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خیارتفلیس

مقاله نشریه بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس

نویسنده: مصطفی السان* ،
نشریه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی »   (پياپي 38)، زمستان 1393  شماره1

مقاله نشریه پیش بینی نقض قرارداد

نشریه پژوهش حقوق عمومی » بهار ، تابستان ، پاييز ، زمستان 1384  شماره15-16

مقاله نشریه خیار تفلیس و حقوق طلبكاران در ورشكستگی

نشریه نامه مفید » مرداد و شهريور 1383  شماره43
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (4)
مقاله نشریه (3)
پایان‌نامه (3)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی (1)
سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی (1)
نامه مفید (1)
پژوهش حقوق عمومی (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات