کلیدواژه:

داده های تابلویی

تعداد اسناد علمی: 546

اثر سرمایه ICT بر شدت مصرف برق در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دانشجو: سمانه والی ، استاد مشاور: اسفندیار جهانگرد ، استاد راهنما: حمید آماده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد - 1398 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تأثیر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های ایران

استاد راهنما: فیروز فلاحی ، استاد مشاور: رضا رنج پور ، دانشجو: پریسا قاسمی همدانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر توسعه مالی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب

استاد راهنما: احمد جعفری صمیمی ، استاد مشاور: محمود یحیی زاده فر ، دانشجو: حسن شیرزادی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی راه دانش - بابل - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (218)
مقاله نشریه (198)
پایان‌نامه (130)
محل نشر
پژوهش های اقتصادی ایران (15)
اقتصاد و تجارت نوین (10)
اقتصاد و توسعه منطقه ای (10)
اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها (9)
اقتصاد پولی، مالی (8)
تحقیقات اقتصادی (7)
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (7)
پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) (7)
اقتصاد و توسعه کشاورزی (6)
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (6)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات