کلیدواژه:

دانش زیست محیطی

تعداد اسناد علمی: 65

مقاله کنفرانس انتخاب چمن مصنوعی به عنوان پوشش زمینهای ورزشی با تاکید بر بازاریابی سبز و دانش زیست محیطی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی ضرورت آموزش همگانی در مدیریت مصرف انرژی

اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها - 1395

پایان‌نامه تاثیر برنامه های رادیو (مطالعه موردی: رادیو جوان) بر افزایش دانش زیست محیطی مدیران مدارس منطقه 5 تهران

دانشجو: سمانه قاسم خانی ، استاد مشاور: مریم لاریجانی ، استاد راهنما: محمد رضوانی ،
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران جنوب - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (43)
پایان‌نامه (12)
مقاله نشریه (10)
محل نشر
دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (3)
سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (3)
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (2)
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
اموزش محیط زیست و توسعه پایدار (1)
اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی (1)
اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نواوری ها و چالش ها (1)
اولین همایش بین المللی نواوری، توسعه و کسب و کار (1)
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری (1)
اولین همایش ملی اموزش در ایران 1404 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات