کلیدواژه:

دوره متوسطه

تعداد اسناد علمی: 231

مقاله کنفرانس علل ضعف دانش آموزان دوره متوسطه در نگارش انشاء

یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس عوامل موثر بر توسعه متوازن رشته های تحصیلی آموزش متوسطه

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (104)
مقاله نشریه (64)
پایان‌نامه (63)
محل نشر
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (7)
همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی اموزش و پرورش (6)
پژوهش در برنامه ریزی درسی (6)
رهیافتی نو در مدیریت اموزشی (5)
نواوری های اموزشی (5)
دانشور رفتار (4)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (4)
مطالعات برنامه درسی (4)
همایش بین المللی مدیریت (4)
اموزش و ارزشیابی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات