کلیدواژه:

دوره متوسطه

تعداد اسناد علمی: 222

تحلیلی بر فرآیند رویکرد فعال در روشهای نوین تدریس در عملکرد پرورش خلاقیت دانش آموزان

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397

علل ضعف دانش آموزان دوره متوسطه در نگارش انشاء

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

رابطه بین فعالیت های بدنی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه

نویسنده: حمیدرضا امینی ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

رابطه بین ورزش و سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه

نویسنده: امیر داوری نیا ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

مقایسه مهارت تفکر انتقادی، تفکر خلاق و تفکر تحلیلی در دانش آموزان دوره متوسطه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

نقش مولفه های برنامه درسی در پذیرش اعتماد دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

مطالعه کیفی برای فهم فرسودگی معلمان شاغل در دوره متوسطه

استاد راهنما: زهرا نیکنام ، استاد مشاور: مجید علی عسگری ، دانشجو: سمیه طاهری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (96)
مقاله نشریه (64)
پایان‌نامه (62)
محل نشر
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (7)
همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی اموزش و پرورش (6)
پژوهش در برنامه ریزی درسی (6)
رهیافتی نو در مدیریت اموزشی (5)
نواوری های اموزشی (5)
دانشور رفتار (4)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (4)
مطالعات برنامه درسی (4)
همایش بین المللی مدیریت (4)
اموزش و ارزشیابی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات