کلیدواژه:

رسانه های جمعی

تعداد اسناد علمی: 255

ریشه یابی خشونت رفتاری در بین دانش آموزان وعوامل موثر بر آن

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397

مطالعه نقش رسانه های جمعی در هویت ملی زنان شهر اصفهان

استاد راهنما: محمد مبارکی ، دانشجو: نوشین غیبی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - پردیس علوم انسانی و اجتماعی - دانشکده علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (119)
مقاله نشریه (102)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
پژوهش های ارتباطی (9)
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (8)
علوم اجتماعی (5)
رسانه و فرهنگ (4)
اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت (3)
دانش سیاسی (3)
زن و جامعه (3)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران (3)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (3)
مطالعات راهبردی زنان (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات