کلیدواژه:

زاداوری

تعداد اسناد علمی: 174

مقاله کنفرانس بررسی خسارت ناشی از چوبکشی در طبقات مختلف شیب به روش بینه کوتاه و بلند

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

پایان‌نامه تأثیر آتش سوزی بر پوشش گیاهی و تجدید حیات (مطالعه موردی: جنگل امبرادول شاندرمن، استان گیلان)

استاد راهنما: مهرداد قدس خواه دریایی ، استاد مشاور: محمدنقی عادل ، دانشجو: بهرام نعمتی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی مقایسه ای میزان تراکم خال و مساحت روشنه در روشنه های طبیعی و انسان ساخت

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم - 1396
کلیدواژه: زادآوری ، خال ، روشنه ، طبیعی ، سیاهکل
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (84)
مقاله نشریه (48)
پایان‌نامه (42)
محل نشر
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران (14)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (7)
دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل (6)
پژوهش و سازندگی (6)
جنگل و فراورده های چوب (5)
دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم (4)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران (3)
جنگل ایران (3)
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست (3)
سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات