کلیدواژه:

سازه ابی

تعداد اسناد علمی: 65

جلوه های حضور آب در معماری یخچال های سنتی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

کانالهای زیر زمینی، سیستم آبرسانی سنتی در شوشتر

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران - 1394

اثر مقیاس مدل در آزمایش های آبشستگی پایه های پل

استاد راهنما: مهدی قمشی ، استاد مشاور: احمد فتحی ، پدیدآور: نرگس رئیسی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (58)
مقاله کنفرانس (7)
محل نشر
اولین همایش ملی مجازی علوم زمین (1)
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (1)
دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (1)
دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران (1)
همایش ملی قنات (1)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (1)
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات