کلیدواژه:

سلم

تعداد اسناد علمی: 9

مقاله کنفرانس عقد بیع

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

مقاله کنفرانس پیش فروش در فقه و حقوق موضوعه

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1394
کلیدواژه: عقد ، بیع ، سلم ، پیش فروش کالا ، شرایط

مقاله کنفرانس بیع سلم (پیش فروش) در فقه و حقوق موضوعه

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
کلیدواژه: عقد ، بیع ، سلم ، پیش فروش کالا ، شرایط

پایان‌نامه عقد استصناع در مقایسه با سایر عقود متداول در نظام پولی و مالی کشور

استاد راهنما: عباس کریمی ، استاد مشاور: محمد بهمنی ، دانشجو: نیلوفر آسایشی دومی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه «صلح» و «سلم» در قرآن كریم

نشریه مطالعات قرآن و حدیث »   (پياپي 12)، بهار و تابستان 1392  شماره2
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (5)
مقاله کنفرانس (3)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
فقه و تاریخ تمدن (2)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (1)
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
قضاوت (1)
مدیریت دارایی و تامین مالی (1)
مطالعات قران و حدیث (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات