کلیدواژه:

سند تجاری

تعداد اسناد علمی: 17

وضعیت حقوقی چک های صادره از موسسات مالی و امکان طرح دعوا علیه صادرکننده آن

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بررسی اصل استقلال امضاءها و اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده چک

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

نگرشی تطبیقی به توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396

انتقال اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

قابلیت پذیرش اعسار در اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی - 1395
کلیدواژه: اعسار ، سند تجاری ، نسخ ، خصیص ، حکومت

ماهیت صدور سفته در فقه مذاهب اسلامی و آثار آن

استاد راهنما: علی رضا عالی پناه ، استاد مشاور: بهزاد پورسید ، دانشجو: حمیدرضا حبیبی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سند تجاری ، سفته ، سند دین ، ایقاع
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (7)
پایان‌نامه (6)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
اموزه های قرانی (1)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (1)
قضاوت (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی (1)
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات