کلیدواژه:

سند دین

تعداد اسناد علمی: 1

پایان‌نامه ماهیت صدور سفته در فقه مذاهب اسلامی و آثار آن

استاد راهنما: علی رضا عالی پناه ، استاد مشاور: بهزاد پورسید ، دانشجو: حمیدرضا حبیبی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سند تجاری ، سفته ، سند دین ، ایقاع
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات