کلیدواژه:

سوادرسانهای راهکار

تعداد اسناد علمی: 1

کودک ورسانه،مدیریت و راهکارها

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات