کلیدواژه:

شبکه اجتماعی مجازی

تعداد اسناد علمی: 54

مقاله کنفرانس تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش دختران به مدیریت بدن

چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس نقش شبکه اجتماعی مجازی بر شایستگی کانونی دانشجویان دانشگاه مازندران

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس شبکه های اجتماعی مجازی؛ کارکردها، پیامدها و انواع آن

نویسنده: مهدی کماسی ،
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی عوامل فرهنگی موثر بر استفاده زنان از شبکه های اجتماعی مجازی

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی دلایل و پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

پایان‌نامه تأثیر شبکه‌های اجتماعی (مجازی) به عنوان برنامه درسی پنهان در آموزش جنسی دانش‌آموزان

استاد راهنما: بهبود یاری قلی ، استاد مشاور: عیسی برقی ، دانشجو: ارشاد محمدی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ترویج حقوق بشر

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (34)
پایان‌نامه (13)
مقاله نشریه (7)
محل نشر
کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی (2)
کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی (2)
اموزش در علوم پزشکی (1)
اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی (1)
اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و اموزش های شهروندی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه (1)
جامعه شناسی ایران (1)
دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و اموزش های شهروندی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات