کلیدواژه:

شروع به ارتشاا

تعداد اسناد علمی: 1

پایان‌نامه بررسی تطبیقی جرم ارتشاء در نظام کیفری ایران و عراق

استاد راهنما: سید حسین حسینی ، استاد مشاور: سید مهدی سیدزاده ثانی ، دانشجو: صلاح جلیل کریم ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات