کلیدواژه:

شهرستان ایذه

تعداد اسناد علمی: 36

مقاله کنفرانس مدیریت گردشگری شهرستان ایذه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران - 1397

پایان‌نامه بررسی پتانسیل‌های ژئوتوریستی شهرستان ایذه با استفاده از مدل پرالونگ

استاد راهنما: فریبا اسفندیاری ، استاد مشاور: صیاد اصغری ، دانشجو: امین زندی دره غریبی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (28)
مقاله نشریه (6)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (3)
همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری (2)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی (1)
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز (1)
اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم (1)
اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی طراحی و طبیعت (1)
اولین همایش ملی محیط زیست (1)
اولین همایش ملی نهادینه سازی کارافرینی در توسعه پایدار با رویکرد اموزش عالی (1)
اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات