کلیدواژه:

شوشتر

تعداد اسناد علمی: 144

واکاوی مولفه های هویت کالبدی در کهن شهر شوشتر (مطالعه موردی مجموعه توریستی، ورزشی)

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی - 1397
کلیدواژه: هویت ، تفریح ، توریست ، شوشتر.

مسکن در جامعه در حال دگرگونی بررسی موردی شهر شوش

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

طراحی معماری و ساماندهی محله بازار در شهر تاریخی شوشتر

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر - 1396
کلیدواژه: ساماندهی ، محله ، بازار ، شوشتر

فضاهای تفریحی در راستای جذب توریست و گردشگر (نمونه موردی ساحل رودخانه شوشتر)

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (94)
پایان‌نامه (31)
مقاله نشریه (14)
کتاب (5)
محل نشر
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (3)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (3)
سومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار (3)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (3)
پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار (3)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (3)
اولین همایش ملی خانه ایرانی (2)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (2)
اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار (2)
دومین همایش معماری پایدار (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات