کلیدواژه:

صیغه

تعداد اسناد علمی: 5

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

مقاله کنفرانس آثار مالی نکاح موقت و دائم

نویسنده: نیکسا سلطانی ،
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - 1395

پایان‌نامه بررسی فقهی - حقوقی شرایط صیغ عقود

دانشجو: مرادعلی عظیمی ، استاد راهنما: حمید مسجد سرایی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد سمنان - پژوهشکده فقه و حقوق - 1390 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: عقد ، صیغه
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
بانوان شیعه (1)
خانواده پژوهی (1)
مقالات و بررسیها (1)
نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات