کلیدواژه:

ضمانت

تعداد اسناد علمی: 48

پایان‌نامه وصف تجریدی ضمانت نامه بانکی

دانشجو: مهرداد آهنی خمامی ، استاد مشاور: دکتر عتیرضا محمد زاده ، استاد راهنما: دکتر مهدی شهلا ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1400 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ضمانت ، تجریدی

مقاله کنفرانس شرایط تحقق مسئولیت مدنی متصرف در اموال غیرمنقول (در فقه و حقوق)

نویسنده: سیدحسین ستاره ،
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس مسولیت مدنی قاضی بر مبنای قانون موضوعه ایران

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس مسیولیت مدنی نایم

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397
کلیدواژه: مسیولیت ، مدنی ، نایم ، ضمانت ، حقوق

پایان‌نامه بررسی مسئولیت مدنی متصرف در اموال غیرمنقول

استاد راهنما: علی اکبر ایزدی فرد ، استاد مشاور: محمد مهدی زارعی ، دانشجو: سید حسین ستاره ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی ضمانت و آثار و نتایج آن از منظر نظام حقوقی ایران

کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1395

مقاله کنفرانس بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395

مقاله کنفرانس بررسی رجوع شهود بعد از صدور حکم قاضی در امور مالی

دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1395
کلیدواژه: رجوع ، شهود ، شهادت ، نقض حکم ، ضمانت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (21)
مقاله کنفرانس (16)
مقاله نشریه (11)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (2)
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (2)
کانون (2)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (1)
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1)
علوم سیاسی (1)
فقه مقارن (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات