کلیدواژه:

ظهرنویسی

تعداد اسناد علمی: 19

بررسی مهمترین اسناد تجاری بانک ها (چک وسفته)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه در زمینه مسیولیت ظهرنویسی اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

شرط اسقاط یا تحدید مسیولیت در اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

مسیولیت ظهرنویسی اسناد تجاری به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396

وکالت برای وصول اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: عباسعلی دارویی ، استاد مشاور: عباس زراعت ، دانشجو: محمد تقی فقیهی رنانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کاشان - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ظهرنويسي ، ضمانت،

مبانی و آثار ظهرنویسی اسناد براتی در جهت توثیق با مطالعه در حقوق ایران، فقه امامیه، اسناد بین المللی و حقوق مصر

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه: ظهر نویسی ، رهن ، قبض ، عین

ترهین كشتی و توثیق محموله آن؛ دو رویكرد قانونی ناهمگون

نویسنده: محمد ابوعطا ،
مقاله نشریه: مطالعات حقوق تطبیقی » بهار و تابستان 1394 شماره1
کلیدواژه: رهن ، قبض ، ظهرنویسی ، طلب ، تلف
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (10)
مقاله کنفرانس (7)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (2)
سومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
قضاوت (1)
مطالعات حقوق تطبیقی (1)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات