کلیدواژه:

عذر

تعداد اسناد علمی: 5

بررسی دلایل دلایل مشروعیت جهل حکمی و آثار مترتب بر آن در احکام جنایات در فقه اهل سنت

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: جهل ، عذر ، احکام ، اهل سنت ، جنایات

بررسی مبانی و احکام فقهی نسیان در عبادات

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: صحت ، نسیان ، جهل ، عذر

بررسی حکم جهل و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت

استاد راهنما: سالم افسری ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: لولاو محمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: جهل ، عذر ، اهلیت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (2)
پایان‌نامه (2)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
حقوق اسلامی (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات