کلیدواژه:

عرف

تعداد اسناد علمی: 184

بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

مقاله نشریه: مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی - 1397

عقد بیع با ثمن شناور

استاد راهنما: اعظم انصاری ، استاد مشاور: محمد عابدی ، دانشجو: لیلا منصوری لطفعلی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ثمن شناور ، عقد بیع ، عرف ، غرر

بررسی قلمرو کاربرد عرف در استنباط احکام شرعی در فقه امامیه و حنفیه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

درنگی بر معیارهای تشخیص عسر و حرج

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

نویسنده: صغری قادری ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

نقش تفسیر در قراردادهای تجاری بین المللی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

نقش حقوق نورم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (68)
پایان‌نامه (61)
مقاله کنفرانس (42)
کتاب (13)
محل نشر
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (7)
مطالعات حقوق خصوصی (5)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (5)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (4)
نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی (4)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (4)
حقوق اسلامی (3)
فقه و اصول (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (3)
پژوهشنامه متین (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات