کلیدواژه:

غرر

تعداد اسناد علمی: 66

مقاله کنفرانس انواع غرر در بیع از دیدگاه اهل سنت

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: غرر ، بیع ، فقه ، اهل سنت

مقاله کنفرانس شاخص انحراف از قرینگی (ضریب چولگی) شاخصی آماری برای تبیین محدوده پذیرش ریسک وغرر درچارچوب شریعت اسلامی

نویسنده: محمد فرجی ،
کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - 1397
کلیدواژه: ریسک ، غرر ، شاخص ، ضری چولگی ، شریعت

مقاله کنفرانس تحلیل فقهی ریسک سفته بازانه و رابطه آن با غرر

نویسنده: روح اله رئیسی ،
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1397

مقاله کنفرانس تحلیل فلسفی و فقهی مبنای ریسک در سفته بازی

نویسنده: روح اله رئیسی ،
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1397
کلیدواژه: غرر ، سفته بازی ، ریسک ، جهل

پایان‌نامه غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: امیر حمزه سالارزایی ، دانشجو: عمر کرد ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه

پایان‌نامه عقد بیع با ثمن شناور

استاد راهنما: اعظم انصاری ، استاد مشاور: محمد عابدی ، دانشجو: لیلا منصوری لطفعلی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ثمن شناور ، عقد بیع ، عرف ، غرر
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (28)
پایان‌نامه (18)
مقاله کنفرانس (16)
کتاب (4)
محل نشر
فقه و اصول (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اموزه های فقه مدنی (2)
تحقیقات مالی اسلامی (2)
حقوقی دادگستری (2)
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) (2)
اقتصاد اسلامی (1)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات