کلیدواژه:

غرر

تعداد اسناد علمی: 62

انواع غرر در بیع از دیدگاه اهل سنت

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: غرر ، بیع ، فقه ، اهل سنت

عقد بیع با ثمن شناور

دانشجو: لیلا منصوری لطفعلی ، استاد مشاور: محمد عابدی ، استاد راهنما: اعظم انصاری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ثمن شناور ، عقد بیع ، عرف ، غرر

غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: امیر حمزه سالارزایی ، دانشجو: عمر کرد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه

معلوم و معین بودن مورد معامله در قراردادهای مالکیت فکری

دانشجو: توحید لک ، استاد راهنما: مصطفی بختیاروند ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی قراردادهای آتی

مقاله کنفرانس: سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1395

دیدگاه های فقها در رابطه با شرکتهای هرمی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (28)
پایان‌نامه (18)
مقاله کنفرانس (12)
کتاب (4)
محل نشر
فقه و اصول (3)
مطالعات حقوق خصوصی (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اموزه های فقه مدنی (2)
تحقیقات مالی اسلامی (2)
حقوقی دادگستری (2)
اقتصاد اسلامی (1)
اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت (1)
اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی (1)
جستارهای اقتصادی ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات