کلیدواژه:

فرانسه

تعداد اسناد علمی: 382

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

معرفی کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی نوشته آنتوان دو بک

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 1 (بهار و تابستان)، بهار 1392، صفحه 1-229
کلیدواژه: فرانسه ، فرهنگ ، بحران

از ملی‌گرایی تا پسا ملی‌گرایی (مروری بر کتاب فرانسه چیست؟ به کوشش آلن فینکل کراوت)

نویسنده: مازیار مهیمنی ،
مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 2، شماره 2 (پاییز و زمستان)، پاییز 1391، صفحه 203-404
کلیدواژه: ملی گرایی ، فرانسه

بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و فرانسه

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بررسی ابعاد باطل شدن قرارداد و ضمانت اجرای آن در حقوق موضوعه

نویسنده: سیدعلی عبادی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (260)
مقاله نشریه (62)
مقاله کنفرانس (42)
کتاب (18)
محل نشر
تاریخ روابط خارجی (8)
سیاست خارجی (7)
مطالعات جهان (5)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (4)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (3)
حقوق اساسی (3)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (3)
قلم (2)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات