کلیدواژه:

فرانسه

تعداد اسناد علمی: 380

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

معرفی کتاب بحران در فرهنگ فرانسوی نوشته آنتوان دو بک

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 1 (بهار و تابستان)، بهار 1392، صفحه 1-229
کلیدواژه: فرانسه ، فرهنگ ، بحران

از ملی‌گرایی تا پسا ملی‌گرایی (مروری بر کتاب فرانسه چیست؟ به کوشش آلن فینکل کراوت)

نویسنده: مازیار مهیمنی ،
مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 2، شماره 2 (پاییز و زمستان)، پاییز 1391، صفحه 203-404
کلیدواژه: ملی گرایی ، فرانسه

بررسی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق تطبیقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی تطبیقی نظام دادرسی اداری ایران، انگلستان و فرانسه

استاد راهنما: سیروس نورایی ، دانشجو: کامران جلوند ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (260)
مقاله نشریه (62)
مقاله کنفرانس (40)
کتاب (18)
محل نشر
تاریخ روابط خارجی (8)
سیاست خارجی (7)
مطالعات جهان (5)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (4)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (4)
اولین همایش بین المللی نواوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی (3)
حقوق اساسی (3)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (3)
قلم (2)
پژوهش ادبیات معاصر جهان (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات