کلیدواژه:

فوت

تعداد اسناد علمی: 42

مقاله کنفرانس لزوم ثبت وقایع چهارگانه و آثار حقوقی آن

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی فوت جانی

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه: فوت ، قصاص ، دیه ، قتل ، جانی

مقاله کنفرانس تاثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396

مقاله کنفرانس وکالت دایمی در حقوق ایران

سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر ارتباط فوت و خودکشی بر قصاص و دیه در حقوق ایران

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: فوت ، خودکشی ، قصاص ، دیات

پایان‌نامه آثار فوت بر حقوق و تعهدات اشخاص

غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشکده اصول الدین - دانشکده اصول الدین (غیرانتفاعی و غیردولتی) - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: فوت ، حق ، تعهد ، مورث ، آثار فوت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (21)
مقاله نشریه (11)
پایان‌نامه (10)
محل نشر
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (3)
اولین کنفرانس ملی تحول و نواوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (2)
اموزش در علوم پزشکی (1)
اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE (1)
اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1)
دانشکده پزشکی اصفهان (1)
دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران (1)
دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات