کلیدواژه:

لعب

تعداد اسناد علمی: 12

مقاله کنفرانس شیوه های مقابله با استهزاء استهزاء گران از منظر قرآن

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396
کلیدواژه: هزء ، ضخک ، لهو ، لعب

پایان‌نامه حیات انسانی در رویکرد قرآنی مراحل، گرایش ها، آسیبها و تعارضها

استاد راهنما: علی راد ، دانشجو: مهرناز باشی زاده مقدم ،
سایر - دانشکده علوم حدیث - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: حیات انسانی ، لعب

پایان‌نامه بررسی تطبیقی مفهوم و احکام غنا از دیدگاه شیخ انصاری،محقق سبزواری و فیض کاشانی

استاد راهنما: مصطفی جباری ، دانشجو: مرجان امیری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه سرگرمی و لهو در قرآن كریم

نشریه شیعه شناسی » زمستان 1393 شماره48
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، سرگرمی ، تفریح

مقاله کنفرانس معنای لهو، مصادیق و زمینه های گرایش به آن از منظر قرآن

چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393
کلیدواژه: لهو ، لغو ، لعب ، قرآن ، حدیث

پایان‌نامه بازی های رایانه ای از منظر فقه جعفری

استاد راهنما: جمشید معصومی ، دانشجو: محمد جواد خرمی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه لهو و لعب از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما: تقی اجیه ، استاد مشاور: حسن مشکاتی ، دانشجو: الهه عامری اردستانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده معارف قرآنی اصفهان غیر دولتی و غیر انتفاعی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: لهو ، لعب ، لغو ، عبث ، غفلت ، قرآن
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (5)
مقاله نشریه (4)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
شیعه شناسی (1)
فقه و اصول (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات قرانی (1)
نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی اخلاق و اداب زندگی (1)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات