کلیدواژه:

مالکیت ادبی و هنری

تعداد اسناد علمی: 22

امکان سنجی ابعاد مدیریتی و حقوقی حمایت دولت از بازی های جدی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها - 1397

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

استاد راهنما: سیدمجتبی نصری ، دانشجو: خلیل احمد احدی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

اصالت اثر، مفهوم و مبانی آن

نویسنده: حدیث کهندانی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

حقوق و قرادادهای اجرا کنندگان آثار

استاد راهنما: زهرا شاکری ، استاد مشاور: سعید حبیبا ، دانشجو: وحید موسی پور ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده هنر و معماری - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (7)
پایان‌نامه (6)
محل نشر
اندیشه های حقوق عمومی (1)
اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت (1)
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق) (1)
حقوق پزشکی (1)
حقوقی دادگستری (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات