کلیدواژه:

مالکیت خارجی

تعداد اسناد علمی: 15

مقاله کنفرانس افشای سرمایه فکری و اداره امور شرکت ها براساس یک آزمون تجربی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت ها

نویسنده: مهدی پویامهر ،
یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (8)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (1)
اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1)
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری (1)
دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی (1)
یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات