کلیدواژه:

مبیع

تعداد اسناد علمی: 44

مقاله کنفرانس بررسی ادعای حقوق مالکیت فکری از سوی ثالث نسبت به مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی وین 1980

نویسنده: فاطمه خویی ،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت قاعده تلف مبیع در زمان خیار در فقه و قانون مدنی

نویسنده: فاطمه نصیری ،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تلف ، خیار ، مبیع ، ضمان ، مشتری ، بایع

مقاله کنفرانس آثار بیع مال غیر موجود باتاکید بر ماده 361 قانون مدنی

نویسنده: عادل خوشنوا ،
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر ثمن و مثمن در صحت بیع با نگاهی به حقوق فرانسه

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه: بیع ، مبیع ، ثمن ، آثار بیع ، طرفین بیع.

مقاله کنفرانس بررسی قاعده تلف مبیع در زمان خیار در حقوق ایران و فقه امامیه

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

پایان‌نامه بررسی پرداخت ارزش روز ثمن در ضمان درک در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

دانشجو: علیرضا باحجب ابراهیمی ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ، استاد راهنما: محمد تقی علوی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم اجتماعی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس انتقال مال آینده در حقوق ایران

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی - 1395

مقاله کنفرانس بررسی راهکارهای کاهش سرقت جهت افزایش احساس امنیت اجتماعی

نویسنده: ناهید نورالهی ،
اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

مقاله کنفرانس برسی قلمرو و شرایط تعذر اجرای قرارداد

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
کلیدواژه: تعذر ، قرارداد ، مبیع ، معامله ، تلف ، تعهد
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (20)
مقاله کنفرانس (14)
مقاله نشریه (10)
محل نشر
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (2)
فقه و اصول (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (2)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
تحقیقات مالی اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات