کلیدواژه:

متعهد

تعداد اسناد علمی: 26

بررسی تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

مبانی ماهیت و مصادیق تبدیل تعهد در فقه امامیه

استاد راهنما: محمد مهدی عزیز الهی ، دانشجو: محمود چگنی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر - قم - 1396 - [کارشناسی ارشد]

فورس ماژور در مسیولیت مدنی

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی - 1395

فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: محمد رجبی نژاد ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395

تعهد به نفع ثالث و تعهد به فعل ثالث در نظام حقوقی ایران

دانشجو: مجتبی اسمعیلی ، استاد مشاور: غلامرضا پور ، استاد راهنما: علی رضوانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اصول حاکم بر ضمانت اجرا

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی - 1394

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

نویسنده: محدثه رضایی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

تحلیل حقوقی احکام و آثار امتناع از پذیرش اجرایی تعهد

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (9)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (2)
اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی (1)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
نامه مفید (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران (1)
همایش کشوری افسانه (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات