کلیدواژه:

متعهد

تعداد اسناد علمی: 26

مقاله کنفرانس بررسی تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

پایان‌نامه مبانی ماهیت و مصادیق تبدیل تعهد در فقه امامیه

استاد راهنما: محمد مهدی عزیز الهی ، دانشجو: محمود چگنی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر - قم - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس فورس ماژور در مسیولیت مدنی

اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی - 1395

مقاله کنفرانس فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: محمد رجبی نژاد ،
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395

پایان‌نامه تعهد به نفع ثالث و تعهد به فعل ثالث در نظام حقوقی ایران

دانشجو: مجتبی اسمعیلی ، استاد مشاور: غلامرضا پور ، استاد راهنما: علی رضوانی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس اصول حاکم بر ضمانت اجرا

اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی - 1394

مقاله کنفرانس ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

نویسنده: محدثه رضایی ،
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (9)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
فقه و مبانی حقوق اسلامی (2)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (2)
اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی (1)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
نامه مفید (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران (1)
همایش کشوری افسانه (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات