کلیدواژه:

متوفی

تعداد اسناد علمی: 17

مقاله کنفرانس ارث زوج از مهریه زوجه متوفی

نویسنده: فرشته زینلی ،
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1396
کلیدواژه: زوج ، زوجه ، متوفی ، ارث ، مهریه.

مقاله کنفرانس بررسی فقه و حقوق اموال، جانشینی ورثه نسبت به اموال و حقوق مالی متوفی

همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی - 1396

مقاله کنفرانس مقایسه ارث در حقوق ایران و انگلستان

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: ارث ، ترکه ، متوفی ، حقوق ، ورثه

پایان‌نامه امکان تداوم مالکیت متوفی تا تصفیه ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

استاد راهنما: فاطمه قدرتی ، دانشجو: کبری بی غم ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تداوم مالکیت ، متوفی

پایان‌نامه بررسی حقوق متعلق به ترکه در فقه امامیه با نگاهی به حقوق موضوعه

استاد راهنما: حمید مسجدسرایی ، استاد مشاور: مصطفی جباری ، دانشجو: علی اکبر عامری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی مبانی فقهی اهدای عضو محکومین به اعدام و متوفی

استاد راهنما: حمید مسجدسرایی ، استاد مشاور: مصطفی جباری ، دانشجو: زهره گلستانی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: محمد رجبی نژاد ،
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (8)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی قران و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی (1)
دومین همایش ملی علوم انسانی (1)
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران (1)
همایش ملی علوم انسانی (1)
همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی (1)
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی (1)
کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات