کلیدواژه:

متوفی

تعداد اسناد علمی: 15

سوگند استظهاری در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم انسانی - 1396

مقایسه ارث در حقوق ایران و انگلستان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: ارث ، ترکه ، متوفی ، حقوق ، ورثه

ارث زوج از مهریه زوجه متوفی

نویسنده: فرشته زینلی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1396
کلیدواژه: زوج ، زوجه ، متوفی ، ارث ، مهریه.

امکان تداوم مالکیت متوفی تا تصفیه ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دانشجو: کبری بی غم ، استاد راهنما: فاطمه قدرتی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تداوم مالکیت ، متوفی

بررسی حقوق متعلق به ترکه در فقه امامیه با نگاهی به حقوق موضوعه

استاد راهنما: حمید مسجدسرایی ، استاد مشاور: مصطفی جباری ، دانشجو: علی اکبر عامری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مبانی فقهی اهدای عضو محکومین به اعدام و متوفی

دانشجو: زهره گلستانی ، استاد مشاور: مصطفی جباری ، استاد راهنما: حمید مسجدسرایی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

فوت و بررسی تاثیر آن در مسیولیت ناشی از اسناد تجاری

نویسنده: محمد رجبی نژاد ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی - 1395

رث در فرهنگ وحیانی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی - 1394
کلیدواژه: ارث ، ترک ، متوفی ، دارایی ، طبقات ، ارحام
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (6)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی قران و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی (1)
دومین همایش ملی علوم انسانی (1)
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران (1)
همایش ملی علوم انسانی (1)
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات