کلیدواژه:

مدرس رشته معماری دانشگاه ازاد واحد ایذه

تعداد اسناد علمی: 1

مقاله کنفرانس اهمیت فضای سبز در توسعه پایدار شهری

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
پژوهشگران فعال در این حوزه
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات