کلیدواژه:

مدل پارادایمی

تعداد اسناد علمی: 16

مقاله کنفرانس ارایه مدل پارادایمی شاخص های انتخاب همسر با استفاده از نظریه داده بنیاد

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

پایان‌نامه ارائه چارچوب حاکمیت داده های بزرگ،توانمندساز مدیریت جریان دانش ( مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

دانشجو: امید مرعشی پور ، استاد مشاور: علیرضا حسن زاده کریم آباد ، استاد راهنما: شعبان الهی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه زنان و پروژه زیبایی (مطالعه معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی)

نشریه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) »   (پياپي 43)، زمستان 1392  شماره4
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (9)
مقاله کنفرانس (6)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی (1)
بررسی مسایل اجتماعی ایران (1)
دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری (1)
راهبرد (1)
رفاه اجتماعی (1)
رهیافتی نو در مدیریت اموزشی (1)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (1)
علوم اجتماعی (1)
مطالعات راهبردی زنان (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات