کلیدواژه:

مدیریت بدن

تعداد اسناد علمی: 127

پایان‌نامه تحلیل محتوای پیام‌های بازرگانی شبکه سوم سیما با تأکید بر سبک زندگی در ایران (بهار 1395)

استاد راهنما: نادر صادقی لواسانی نیا ، استاد مشاور: لیلا نیرومند ، دانشجو: معصومه حدادی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مدیریت بدن در بین زنان میانسال ( مطالعه موردی شهر کرمان)

دانشجو: زهرا ذوقی گنجعلی خانی ، استاد مشاور: سوده مقصودی ، استاد راهنما: سعیده گروسی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی رابطه مدیریت بدن و هویت اجتماعی با نشانه های اختلال روانی در نوجوانان دختر سال آخر دبیرستان شهرستان جیرفت

استاد راهنما: جمشید جراره ، استاد مشاور: صادق نصری ، دانشجو: لیلا خواجه ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس سبک زندگی و تفاوت های نسلی (پژوهشی در میان زنان شهر بندرعباس)

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی - 1395

مقاله کنفرانس شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1395

مقاله کنفرانس بررسی مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی در بین دبیران استان کرمانشاه

نویسنده: مریم روین تن ،
اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (46)
مقاله نشریه (44)
پایان‌نامه (37)
محل نشر
مطالعات جامعه شناختی جوانان (4)
جامعه شناسی کاربردی (3)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (3)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
زن و جامعه (3)
مطالعات راهبردی زنان (3)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی (3)
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی (2)
جامعه شناسی نهاد های اجتماعی (2)
دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات