کلیدواژه:

مدیریت ظاهر

تعداد اسناد علمی: 9

پایان‌نامه بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر مدیریت ظاهر( مطالعه موردی زنان بالای 15 سال شهر شیراز)

استاد راهنما: معصومه باقری ، استاد مشاور: حسین علی حسین زاده ، دانشجو: زهرا قادرپور ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (مطالعه موردی جوانان 15 تا 29 سال شهر گیلانغرب)

دانشجو: آرش ضیاء پور ، استاد مشاور: یعقوب فروتن ، استاد راهنما: قربانعلی ابراهیمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (6)
پایان‌نامه (2)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (2)
جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران (1)
جامعه شناسی کاربردی (1)
علوم اجتماعی (1)
مطالعات اجتماعی ایران (1)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات