کلیدواژه:

مستاجر

تعداد اسناد علمی: 37

عسر و حرج در روابط موجر و مستاجر

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397
کلیدواژه: عسر ، حرج ، موجر ، مستاجر

بررسی تطبیقی تأثیر پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و 76 در رویه قضائی ایران

استاد راهنما: حسین قربانیان ، دانشجو: سعید مسگریان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه خیارات در عقد اجاره با رویکردی بر قانون مدنی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

تحلیل مشروعیت حق سرقفلی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد بین اجیر و مستاجر در فقه و حقوق

نویسنده: سعیده زرگر ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: اجیر ، مستاجر ، فقه ، حقوق ، قرارداد.

مقایسه تطبیقی احکام موجر و مستأجر ازنظر صاحب جواهر در فقه امامیه و صاحب المبسوط در فقه حنفی

استاد راهنما: فاطمه رجائی ، استاد مشاور: ناصر سلمانی ایزدی ، دانشجو: محمد امانی تاتار ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: موجر ، مستأجر ، نجفی ، سرخسی

روش های تعیین اجاره بها در حقوق ایران

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی تعهدات طرفین در عقد اجاره اشخاص در مذاهب خمسه

استاد راهنما: جمشید معصومی ، دانشجو: محمد صادق فرشیدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجره

استاد راهنما: علیرضا لطفی ، دانشجو: پیمان جاهد ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (29)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (1)
علامه (1)
همایش علمی سالانه دانشگاه رازی (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی (1)
گنجینه اسناد (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات