کلیدواژه:

مشاع

تعداد اسناد علمی: 16

انواع تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: تفکیک ، غیرمنقول ، مشاع ، افراز ، شریک.

بررسی تطبیقی فروش مال مشاع در مذاهب اسلامی

استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی ، دانشجو: سعیده غلام پور فرد ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بیع ، مشاع

اموال مشاع در حقوق ایران با تکیه بر قانون ثبت

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: اشکان حسین زاده ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تخلیه ملک مشاع تجاری در فقه و حقوق موضوعه

مقاله کنفرانس: سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1395
کلیدواژه: تخلیه ، ملک ، مشاع ، تجاری

بررسی شرایط حق شفعه از دیدگاه فقه امامیه

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1395

بررسی شرایط و آثارخلع ید مشاعی با تاکید بر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

استاد راهنما: امیر نوریان ، دانشجو: محمود صمدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خلع ید ، مشاع ، متصرف ، سهم شرکاء

بررسی فقهی حقوقی مال مشاع موقوفه

استاد راهنما: قاسم شفیعی ، استاد مشاور: عباس زراعت ، دانشجو: ندا قادری نجف ابادی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تقسیم انواع اموال مشاع

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

بررسی فقهی و حقوقی احکام اموال مشاع

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مالکیت ، مشاع

بررسی فقهی و حقوقی حریم املاک خصوصی

دانشجو: اکبر محمد خراسانی ، استاد راهنما: مهدی ذوالفقاری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: انتفاع ، رخوه ، سست ، موات ، مباحه ، ذراع ، گز ، مجاور ، مشاع ، مفروز
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (4)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
دیدگاه های حقوق قضایی (2)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1)
سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی (1)
کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات