کلیدواژه:

مشاع

تعداد اسناد علمی: 17

مقاله کنفرانس انواع تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی - 1397
کلیدواژه: تفکیک ، غیرمنقول ، مشاع ، افراز ، شریک.

مقاله کنفرانس انواع تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک

اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: تفکیک ، غیرمنقول ، مشاع ، افراز ، شریک.

پایان‌نامه بررسی تطبیقی فروش مال مشاع در مذاهب اسلامی

دانشجو: سعیده غلام پور فرد ، استاد راهنما: ابراهیم یاقوتی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: بیع ، مشاع

پایان‌نامه اموال مشاع در حقوق ایران با تکیه بر قانون ثبت

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: اشکان حسین زاده ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی شرایط حق شفعه از دیدگاه فقه امامیه

کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1395

مقاله کنفرانس تخلیه ملک مشاع تجاری در فقه و حقوق موضوعه

سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1395
کلیدواژه: تخلیه ، ملک ، مشاع ، تجاری

پایان‌نامه بررسی شرایط و آثارخلع ید مشاعی با تاکید بر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

دانشجو: محمود صمدی ، استاد راهنما: امیر نوریان ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خلع ید ، مشاع ، متصرف ، سهم شرکاء

پایان‌نامه بررسی فقهی حقوقی مال مشاع موقوفه

استاد راهنما: قاسم شفیعی ، استاد مشاور: عباس زراعت ، دانشجو: ندا قادری نجف ابادی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس تقسیم انواع اموال مشاع

نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

پایان‌نامه بررسی فقهی و حقوقی احکام اموال مشاع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مالکیت ، مشاع
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
دیدگاه های حقوق قضایی (2)
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی (1)
دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی (1)
سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی (1)
کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات