کلیدواژه:

مصرف

تعداد اسناد علمی: 644

مقاله کنفرانس انگیزههای ترویج مصرف محصولات سبز در یک کشور در حال توسعه

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

مقاله کنفرانس مبانی فقهی جرم شرب خمر بنابر دیدگاه مذاهب اسلامی

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: مصرف ، شرب و تناول ، خمر ، مسکر ، مستی ، حد

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت با تکیه بر نظرات پیر بوردیور

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (241)
مقاله کنفرانس (226)
مقاله نشریه (136)
کتاب (41)
محل نشر
اقتصاد اسلامی (7)
همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف (6)
مشکوه (5)
کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی (5)
اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی (4)
همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز (4)
پژوهش های ارتباطی (4)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (4)
اقتصاد مقداری (3)
اولین کنگره چالشهای کود در ایران (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات