کلیدواژه:

مصرف فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 92

مقاله کنفرانس سبک زندگی مخاطبین موسیقی مردم پسند در تهران معاصر

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس نقد زندگی روزمره از منظر مصرف گرایی

دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1396

پایان‌نامه مطالعه ی جامعه شناختی سبک زندگی جوانان با تاکید بر مصرف موسیقیایی

استاد راهنما: حسین نبوی ، استاد مشاور: مسعود گلچین ، دانشجو: مجید کرمی تراب ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (32)
مقاله نشریه (31)
مقاله کنفرانس (29)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (4)
جامعه شناسی ایران (3)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (2)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (2)
مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (2)
کنگره پیشگامان پیشرفت (2)
اولین همایش ملی اسیب شناسی روابط انسانی (1)
اولین همایش ملی کارافرینی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات