کلیدواژه:

مصرف فرهنگی

تعداد اسناد علمی: 89

نقد زندگی روزمره از منظر مصرف گرایی

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1396

مطالعه ی جامعه شناختی سبک زندگی جوانان با تاکید بر مصرف موسیقیایی

استاد راهنما: حسین نبوی ، استاد مشاور: مسعود گلچین ، دانشجو: مجید کرمی تراب ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تبین جامعهشناختی الگوی مصرف فرهنگی، با تأکید بر مطالعه کتاب مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاههای کرمانشاه

مقاله کنفرانس: اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

بررسی عوامل موثر بر مصرف فرهنگی و سبک زندگی

نویسنده: ساناز میرزایی ،
مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (32)
مقاله نشریه (31)
مقاله کنفرانس (26)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (4)
جامعه شناسی ایران (3)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (2)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (2)
مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان (2)
کنگره پیشگامان پیشرفت (2)
اولین همایش ملی کارافرینی (1)
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات