کلیدواژه:

مصرف گرایی

تعداد اسناد علمی: 176

مقاله کنفرانس پژوهش اجتماعی بر آثار هنری هنرمندان سبک پاپ آرت

نویسنده: سمیه ولی زاده ،
چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398

مقاله کنفرانس شناخت تجمل گرایی در عرصه اجتماعی و تاثیرپذیری آن بر معماری

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397

مقاله کنفرانس چالش های مصرف گرایی و مدگرایی و لزوم توجه به آن در آموزش و پرورش

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1397

مقاله کنفرانس تبلیغات و مصرف از دیدگاه نظریه پردازان پست مدرن

چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار - 1397

پایان‌نامه بررسی تاثیر مصرف گرایی بر اقتصاد خانوار در ناحیه ۴ منطقه ۲ شهرداری تهران

استاد راهنما: سید موسی پورموسوی ، دانشجو: سعید بهلولی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (96)
پایان‌نامه (41)
مقاله نشریه (39)
محل نشر
همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز (4)
اقتصاد اسلامی (3)
همایش ملی اقتصاد مقاومتی چالشها، واقعیتها، راهکارها (3)
پژوهش های ارتباطی (3)
دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (2)
مطالعات جامعه شناختی شهری (2)
مطالعات راهبردی زنان (2)
همایش بین المللی زنان و زندگی شهری (2)
همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف (2)
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات