کلیدواژه:

معمار

تعداد اسناد علمی: 51

مقاله کنفرانس بررسی روانشناسی رنگ در فضاهای شهری

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1397

مقاله کنفرانس معمار زیبایی، معماری زیبا تاملی بز ىز معماری

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

مقاله کنفرانس معمار و معماری از دیدگاه اندیشمندان ایرانی-اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

مقاله کنفرانس معماری، عالی ترین نوع بیان

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396
کلیدواژه: معمار ، معماری ، بیان ، فرهنگ.

مقاله کنفرانس مفهوم شکل گیری حس مکان از دیدگاه پدیدارشناسی

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه - 1396

مقاله کنفرانس معمار زیبایی، معماری زیبا (تاملی بر هنر معماری)

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (45)
مقاله نشریه (4)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (3)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران (2)
سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه (2)
هنرهای زیبا (2)
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا (1)
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری (1)
اولین همایش ملی طراحی و طبیعت (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) (1)
اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی (1)
اولین همایش ملی چشم انداز نظنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404 (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات