کلیدواژه:

ملکیت

تعداد اسناد علمی: 10

مقاله نشریه بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

نشریه مقالات و بررسیها » دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی معاطات بر حسب قصد طرفین

سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

مقاله کنفرانس ارتباط بین ساختارمالکیت و مدیریت سوددرشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی - 1395

پایان‌نامه بررسی اماره ید بر ملکیت در منافع

استاد راهنما: جمشید معصومی ، استاد مشاور: علی بهرامی نژاد مغوئیه ، دانشجو: احمدعلی نوذری ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: اماره ، ید ، ملکیت ، عین

مقاله نشریه بررسی فقهی ماهیت حق

نشریه پژوهش های فقهی » بهار و تابستان 1391  شماره1
کلیدواژه: حق ، سلطنت ، اعتبار ، ملكیت ، سزاواری

مقاله نشریه حقوق فكری از منظر فقه

نشریه مقالات و بررسیها »   (پياپي 80)، 1385  شماره3
کلیدواژه: حقوق ، حق ، مال ، حقوق معنوی ، ملكیت
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (7)
مقاله کنفرانس (2)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
مقالات و بررسیها (2)
پژوهشنامه متین (2)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (1)
فقه مقارن (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی (1)
پژوهش های فقهی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات