کلیدواژه:

نرخ مالیات

تعداد اسناد علمی: 26

اثرات گریز مالیاتی در کشورهای در حال توسعه

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی - 1397

بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری و اجتناب مالیاتی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی - 1396

بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری و اجتناب مالیاتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی - 1396

درآمدی بر مالیات بر ارزش افزوده

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (17)
پایان‌نامه (5)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم (2)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (2)
پژوهشنامه مالیات (2)
اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1)
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (1)
برنامه ریزی و بودجه (1)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (1)
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد (1)
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات