کلیدواژه:

نظام حقوقی

تعداد اسناد علمی: 615

بررسی نقش نظارت دولت بر مطبوعات در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما: سید محمد هاشمی ، دانشجو: نیلوفر درزیان رستمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: نقش نظارت ، نظام حقوقی

بازخوانی بنیادهای نظری مفهوم نظارت در پرتو کارکردگرایی

استاد راهنما: محمدرضا ویژه ، استاد مشاور: حسن وکیلیان ، دانشجو: جواد کریمی جعفری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حفاظت از محیط زیست در پناه حقوق محیط زیست با نگاهی بر تجارب جهان و ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395

اعتبار ازدواج موقت و شرایط صحت آن در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (539)
مقاله کنفرانس (42)
مقاله نشریه (34)
محل نشر
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (4)
علوم خبری (4)
حقوقی دادگستری (2)
سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در اغاز هزاره سوم (2)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
پژوهشنامه حقوق اسلامی (2)
چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی (2)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات