کلیدواژه:

نظام دادرسی

تعداد اسناد علمی: 7

مقاله کنفرانس اهلیت طرفین در داوری های داخلی و بین المللی

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

پایان‌نامه جایگاه نهاد داوری در شورای حل اختلاف

استاد راهنما: یوسف درویشی هویدا ، دانشجو: رضا منصوری ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: نظام دادرسی

پایان‌نامه بررسی میزان انطباق نظام دادرسی ایران با سیره علوی

استاد راهنما: مجید وزیری ، دانشجو: سید مسعود میرهاشمی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: دادرسی ، سیره ، نظام دادرسی

پایان‌نامه نقد و بررسی دام گستری در نظام دادرسی کیفری ایران

استاد راهنما: محمد رسول آهنگران ، استاد مشاور: محمد رضا باقر زاده اول ، دانشجو: محمد پیرانی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (4)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی (1)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات