کلیدواژه:

هویت قومی

تعداد اسناد علمی: 274

پایان‌نامه عوامل اجتماعی موثر در رضایتمندی مخاطبان از شبکه استانی زاگرس ( کرمانشاه )

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق - قیام دشت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره با هویت قومی مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهرستان دشت آزادگان

استاد راهنما: علی حسین حسین زاده ، استاد مشاور: الهه موالی زاده ، دانشجو: عبدالامام حمادی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (111)
مقاله نشریه (86)
مقاله کنفرانس (77)
محل نشر
همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی (20)
علوم اجتماعی (10)
هشتمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی (10)
مطالعات ملی (9)
مسایل اجتماعی ایران (7)
جامعه شناسی ایران (6)
کنگره پیشگامان پیشرفت (5)
جامعه شناسی کاربردی (4)
کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران (4)
راهبرد اجتماعی فرهنگی (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات