کلیدواژه:

پایگاه اقتصادی اجتماعی

تعداد اسناد علمی: 38

مقاله کنفرانس عوامل اجتماعی موثر بر پیدایش کودکان خیابانی( مطالعه موردی شهر تهران)

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

مقاله کنفرانس عوامل اجتماعی موثر بر تغییر سبک زندگی

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395

مقاله کنفرانس پایگاه اقتصادی اجتماعی و اعتیاد اینترنتی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور اصفهان)

نویسنده: مژده کیانی ،
پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (19)
مقاله نشریه (11)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
علوم اجتماعی (2)
چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (2)
اسلام و علوم اجتماعی (1)
اولین همایش ملی اسیب شناسی روابط انسانی (1)
اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و اموزش های شهروندی (1)
اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران (1)
اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران (1)
اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی (1)
اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات