کلیدواژه:

پذیرش اجتماعی بدن

تعداد اسناد علمی: 5

پایان‌نامه رابطه جنسی و مدیریت بدن زنان شهر کرمانشاه

استاد راهنما: مجید کاشانی ، استاد مشاور: امیرمسعود امیرمظاهری ، دانشجو: مهسا دامود ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله نشریه (3)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
مطالعات راهبردی زنان (1)
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (1)
پژوهش ‌نامه زنان (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات