کلیدواژه:

پسماندهای بیمارستانی

تعداد اسناد علمی: 51

بررسی هزینههای مربوط به جمع آوری، نگهداری و امحاء پسماندهای بیمارستانی و ارایه راهکارهای مدیریتی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی - 1396

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از تکنیک AHP

استاد راهنما: شقایق وحدت ، دانشجو: مریم قنواتی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده علوم - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی باقیمانده داروهای ضد سرطان در پساب بیمارستانی و آلودگیهای ناشی از آن در محیط زیست

پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی - 1395 - [پایان نامه دکترا]

مسیریابی حمل‌ونقل سبز مواد خطرناک (مطالعه موردی: مسیریابی حمل‌ونقل پسماندهای بیمارستانی)

دانشجو: فائزه کاشف ، استاد راهنما: ابراهیم تیموری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه ایوان‌کی - دانشکده مهندسی صنایع - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (39)
مقاله نشریه (6)
پایان‌نامه (6)
محل نشر
ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست (4)
اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (2)
دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط (2)
دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست (2)
سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط (2)
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (2)
امایش جغرافیایی فضا (1)
اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار (1)
اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری (1)
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، اب و منابع طبیعی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات